รู้จักเรา

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย


บราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา มีประชากรประมาณ 207 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก มูลค่า GDP เมื่อปี 2559 มีมากกว่า 3.26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 115.7 ล้านล้านบาท และยังเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ BRICS และ Mercosur ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก

ด้วยความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งบนบกและในทะเล สินค้าส่งออกที่สำคัญของบราซิลจึงประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่ รวมถึงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ผ่านมา บราซิลได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับเสาะหาแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีความต้องการใช้สินค้าและกำลังซื้อมากพอ โดยมีบริษัทระดับโลกเข้าไปลงทุนจำนวนมาก และเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจสำหรับสินค้าของไทย บราซิลจึงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในลาตินอเมริกา โดยผู้ประกอบการจากไทยเองได้เข้ามาปักหมุดแล้ว อาทิ (1)บริษัท ปตท. สผ. ซึ่งร่วมลงทุนสำรวจและขุดเจาะแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งตะวันออกของบราซิล(2)บริษัท Cal-Comp Co. Ltd. ซึ่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องประกอบคอมพิวเตอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐอามาโซนาส(3)บริษัท Minor Group ซึ่งเข้ามาบริหารโรงแรม Tivoli ในนครเซาเปาลู และเมือง Praia do Forte รัฐบาเยีย และ (4)บริษัท  คาราบาวอินเตอร์ ซึ่งได้จดทะเบียนตั้งบริษัทในนครรีโอเดจาเนโร ภายหลังให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลฟราเมิงโกซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่ดังที่สุดในบราซิล

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ระหว่างไทยกับบราซิล ซึ่งค่อนข้างห่างไกลกันมากจึงถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่งที่ทำให้นักธุรกิจไทยยังไม่ค่อยแสวงหาโอกาสการทำการค้าและการลงทุนมากนัก กอปรกับนักธุรกิจไทยโดยทั่วไปยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับบราซิลค่อนข้างจำกัด เพราะภาคธุรกิจไทยยังขาดความคุ้นเคยและการทำธุรกรรมกับบราซิลอาจมีความเสี่ยงสูง ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจึงได้จัดทำข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจของบราซิลในเชิงลึก เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทยได้ศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนในบราซิล
 
แม้ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของบราซิลจะไม่ค่อยดีนัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งการเมืองภายในและระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – บราซิลจะกระเตื้องขึ้นไม่มากก็น้อย โดยเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจไทย – บราซิล (www.thaibizbrazil.com)ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ริเริ่มมาแล้ว 3 ปี จะสามารถเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการช่วยกรุยทางและเปิดช่องทางให้มีการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบราซิลมากขึ้น

นอกจากนี้ ผมยังปรารถนาว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนบราซิล ซึ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ หากประสงค์จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดสอบถามได้โดยตรงที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaiembbrazil@gmail.com


(นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย