รู้จักเรา

การต่างประเทศ

นโยบายการต่างประเทศบราซิล

นาย Mauro Luiz Iecker Vieira รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบราซิล แถลงว่า
ยืนยันการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่ง ประธานาธิบดี Dilma Rousseff แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 58 โดยเริ่มจากการสนองตอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศบราซิล จะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ จะพัฒนาความสัมพันธ์กับตลาดต่างประเทศโดยเน้นการเปิดและขยายสู่ทุกตลาดในโลก รวมถึงการช่วยส่งเสริมและปกป้องภาคการผลิตบราซิลและช่วยเหลือเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

การต่างประเทศของบราซิลจะมีทั้งความเป็นภูมิภาคและความเป็นสากล ไม่จำกัดตัวเองอยู่แต่กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว
บราซิลจะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของประเทศในอเมริกาใต้ และจะให้ความสำคัญทั้งกับประเทศพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นกับประเทศสมาชิก BRICS และประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ กับพี่น้องในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกับประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส ตลอดจนกับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมระหว่างประเทศในด้านความสัมพันธ์พหุภาคี บราซิลจะให้ความสำคัญสูงกับการมีส่วนร่วมในสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก G20 การเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) เป็นต้น

การเรียกร้องให้สังคมโลกมีความยุติธรรมมากขึ้น และมีการปกครองโดยลำดับชั้นน้อยลงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของบราซิล
ซึ่งเป็นประเทศที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมมาโดยตลอด ดังนั้นบราซิลจะมีบทบาทสูงกับการร่วมหาวิธี เพื่อการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น

การประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการหลอมรวมทางสังคม (Social Inclusion) ในประเทศของบราซิล
ทำให้บราซิลสามารถมีบทบาทในเรื่องดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศได้ และการมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม Soft Power ของบราซิลกระทรวงการต่างประเทศบราซิลต้องทำงานร่วมกับภาครัฐอื่น ๆ เนื่องจากนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันมี ความเชื่อมโยงเรื่องในประเทศกับต่างประเทศสูง แต่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลจะยังคงบทบาทหลักในการเจรจากับนานาประเทศ

การทูตของบราซิลจะต้องเป็นการทูตที่ให้ผลลัพธ์ (diplomacy of results/diplomacy that gives results)
ที่ประเมินได้ด้วยตัวเลข การกระทำ และการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน เป็นต้น การทูตบราซิลจะไม่สามารถมีเพียง “presence” โดยไม่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สร้างผลลัพธ์ได้

นาย Vieira กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักการทูตรุ่นใหม่ การบริหารจัดการเรื่องความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน การยืนยันจะจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับความต้องการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุญใหญ่ของบราซิลในต่างประเทศ นาย Vieira ประกาศแต่งตั้งปลัดคนใหม่คือนาย Sérgio França Danese ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศดูแลงานการกงสุล ซึ่งเคยทำงานร่วมกับนาย Vieira ในระหว่างการประจำการสี่แห่ง และในระหว่างการทำงานในบราซิล จึงเป็นผู้ที่รู้จักวิธีคิดและวิธีการทำงานของนาย Vieira เป็นอย่างดี