กฎระเบียบที่ควรรู้

การค้าการลงทุนในบราซิล

บราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาในปี 2554 บราซิลมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 2.48 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ รองจากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส โดยมีอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เหล็ก รถยนต์ เครื่องบิน เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

สินค้าส่งออกที่สำคัญของบราซิลคือ สินแร่ น้ำมัน ดิบ ผลไม้และเมล็ดพืชน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำตาล เครื่องจักรและส่วนประกอบ ยานยนต์ เนื้อสัตว์ เหล็กและเหล็กกล้า กาแฟและเครื่องเทศ โดย มีคู่ค้าส่งออกที่สำคัญในปี 2554 คือ จีน (ร้อยละ 17.31) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 10.13) อาร์เจนตินา (ร้อยละ 8.87)
เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 5.33) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 3.70) ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ เครื่องจักรและ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และ ส่วนประกอบเคมีอินทรีย์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ พลาสติก

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยมีแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ในปี 2554 คือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 15.13) จีน (ร้อยละ 14.49) อาร์เจนตินา (ร้อยละ 7.47) เยอรมนี (ร้อยละ 6.72) และ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.46) ซึ่งจีนกลายเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของบราซิลแทนที่สหรัฐอเมริกาที่อยู่ในอันดับรองลงมา

สำหรับสินค้าที่ไทยส่งออก ไปยังบราซิลส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำหรับสายกลางการผลิตที่ผู้ประกอบการบราซิลนำไปใช้ประกอบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สินค้าส่งออกจากไทยไปบราซิล 10 อันดับที่สำคัญได้แก่ ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ด้ายและ เส้นใยประดิษฐ์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้าจากบราซิลมายังไทย 10 อันดับแรกได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ เครื่องเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและบทบาทการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาของบราซิล แสดงให้ประเทศใน ภูมิภาคลาตินอเมริกา และทั่วโลก เห็นว่าบราซิลมีความพร้อมสำหรับบทบาทประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจใน ทวีปอเมริกาใต้ และ ทั่วโลก จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น จึงขอสรุปอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในบราซิล เพื่อ ผู้ประกอบการไทยโดยวัตถุประสงค์หลัก คือ โอกาสการขยายธุรกิจสู่บราซิล และศักยภาพของแต่ละ อุตสาหกรรม