กฎระเบียบที่ควรรู้

แนวทางการไต่สวนการทุ่มตลาดบราซิล

บราซิลเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศของบราซิลปรับตัวช้า โดยรัฐบาลมีนโยบายปกป้องด้วยมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษีทำให้สินค้าจากภายนอกที่จะเข้าแข่งขันสู้ค่าใช้จ่ายไม่ได้ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งตามสถิติขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO) ปัจจุบันบราซิลมีกรณีไต่สวนที่ดำเนินการอยู่ 111 กรณี ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบกับประเทศอื่นในโลกที่ใช้มาตรการเดียวกันตั้งแต่ปี 54 บราซิลได้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดของสินค้าไทยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศของบราซิล จำนวน 5 รายการ

 1. สินค้าเส้นด้ายวิสคอส
 2. สินค้าเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต
 3. สินค้ายางรถจักรยานยนต์
 4. สินค้ายางรถยนต์
 5. สินค้าเส้นด้ายไนล่อน
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู ได้เข้าพบกับผู้แทนกรมปกป้องทางการค้า (Department of Commercial Defense - DECOM) กระทรวงพาณิชย์บราซิล เพื่อรับทราบข้อมูล / แนวทางการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิลเป็นระยะ ๆ และได้ประมวลข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศบราซิล สามารถสรุปแนวทางการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล ดังนี้


การทุ่มตลาดและลักษณะที่เข้าข่ายจะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

การทุ่มตลาดพิจารณาจากราคาสินค้าส่งออกสินค้าจากประเทศต้นทาง หากพบว่าเป็น ราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต บราซิลจะอนุญาตเก็บอากรตอบโต้ตามสัดส่วนของการทุ่มตลาด ทั้งนี้ บราซิลจะพิจารณาด้วยว่าการนำเข้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ (causal connection between damage and dumping) หรือไม่


กฎหมายบราซิลที่เกี่ยวข้อง

บราซิลได้ออกฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ได้แก่ Law 9.019 และ Decree 1.602 ลงวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1995


หน่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทางการค้าของบราซิล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทางการค้าของบราซิล ได้แก่

 • Secretariat of Foreign Trade – SECEX เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์บราซิล มีหน้าที่กำหนดกฎระเบียบที่ใช้ในการนำเข้าสินค้า
 • Department of Commercial Defense (DECOM) หรือกรมปกป้องทางการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์บราซิล มีหน้าที่รับคำร้องและไต่สวนการทุ่มตลาด และการอุดหนุน
 • Chamber of Foreign Trade – CAMEX ประกอบด้วยรัฐมนตรีจาก 6 กระทรวง
  1. รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  4. รัฐมนตรีการวางแผนและงบประมาณ
  5. รัฐมนตรีพาณิชย์
  6. รัฐมนตรีเกษตร
  เป็นผู้พิจารณาความเห็นของ DECOM และตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าจากต่างประเทศหรือไม่

การไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล

แนวปฏิบัติในการขอเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล

การเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดในบราซิลจะเริ่มเมื่อผู้ผลิตภายในประเทศหรือสมาคมธุรกิจยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ DECOM โดยระบุข้อกล่าวหาการทุ่มตลาดของบริษัทผู้ส่งออกของต่างประเทศ พร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่ามีการทุ่มตลาดและทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ จากนั้น DECOM จะพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเปิดการไต่สวนต่อไปหรือไม่ หากพบว่าไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดเพียงพอ DECOM จะไม่รับคำร้องและไม่เปิดการไต่สวน

ในแต่ละปี DECOM ได้รับคำร้องจากผู้ผลิตภายในประเทศให้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดกับบริษัทต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่คำร้อง ร้อยละ 50 ขาดหลักฐานและรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่ง DECOM จะไม่พิจารณา สำหรับคำร้องที่มีหลักฐานเพียงพอ DECOM จะเปิดการไต่สวนต่อไป ในจำนวนนี้จะมีกรณีที่พบว่าทุ่มตลาดจริงประมาณครึ่งหนึ่ง กล่าวอีกนัยคือในจำนวนคำร้องทั้งหมดที่ได้รับจะพบว่ามีการทุ่มตลาดจริงประมาณ 1 ใน 4

บราซิลจะไม่เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดกับสินค้าส่งออกไปบราซิลที่มีส่วนแบ่ง ตลาดน้อยกว่า ร้อยละ 3 แต่หากมีหลายประเทศที่ส่งออกไปบราซิลน้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อแต่ละประเทศ แต่รวมกันมากกว่า ร้อยละ 7 บราซิลจะเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดกับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาและมีหลักฐานเพียงพอ

การดำเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล

 1. เมื่อหลักฐานเพียงพอ DECOM จะเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดโดยจะแจ้งประกาศการเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดอย่างเป็นทางการลงในรัฐกิจจานุเบกษาของบราซิล และมีหนังสือแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง (interested parties) ได้แก่
  • ผู้ผลิตภายในประเทศ
  • ผู้นำเข้า
  • ผู้ส่งออก
  • รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศ นั้น ๆ
  ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาคดีการทุ่มตลาดจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือ สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน

 2. DECOM จะจัดส่งแบบสอบถามภาษาโปรตุเกสไปยังบริษัทผู้ส่งออกที่ถูกกล่าวหาบริษัทผู้ส่งออกมีระยะเวลาตอบแบบสอบถามเป็นภาษาโปรตุเกสภายใน 40 วัน หากส่งไม่ทันบริษัทผู้ส่งออกสามารถทำหนังสือถึง DECOM เพื่อขอขยายระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามได้อีก 30 วัน (ภาครัฐไม่มีสิทธิขอขยายเวลาการตอบเอกสารแทนบริษัทผู้ส่งออก) ในกรณีที่บริษัทผู้ส่งออกไม่สามารถส่งแบบสอบถามให้ DECOM ทันตามกำหนดตามกฎหมายบราซิล DECOM จะไม่สามารถนำข้อมูลในคำตอบของแบบสอบถามของบริษัทไปใช้ในกระบวนการไต่สวนได้ แต่จะใช้ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จะหาได้อย่างดีที่สุดแทน (best information available) ซึ่งมักได้แก่ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัทผู้ส่งออกจะถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้
  อนึ่ง กฎหมายบราซิลกำหนดให้เอกสารต่าง ๆ ต้องจัดทำเป็นภาษาโปรตุเกส หากเป็นภาษาอื่นๆ DECOM ไม่สามารถนำไปใช้ได้ เมื่อบริษัทผู้ส่งออกได้ตอบแบบสอบถามจาก DECOM แล้ว ควรเริ่มแปลเป็นภาษาโปรตุเกสทันทีโดยไม่จำเป็นต้องนำเอกสารที่จัดแปลเป็นภาษาโปรตุเกสไปรับรองคำแปลอย่างเป็นทางการจาก Notary Public เพราะจะเสียเวลามาก และสามารถส่งเอกสารดังกล่าวไปยังอีเมล์ของ DECOM โดยตรง
  ทั้งนี้ ในระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาด จำเลยสามารถยื่นเอกสาร / หลักฐาน / ข้อมูลอื่น ๆ (ภาษาโปรตุเกส) เพิ่มเติมเพื่อให้ DECOM ใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม DECOM จะไม่ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานทางกฎหมายหากเป็นเอกสารที่ส่งให้ DECOM หลังจากกำหนดการยื่นเอกสาร

 3. ภายหลังจาก DECOM ได้รับและพิจารณาแบบสอบถามของบริษัทผู้ส่งออกทั้งหมดแล้ว DECOM จะส่งคณะผู้แทนเพื่อเดินทางไปตรวจสอบ (on-site inspection) บริษัทผู้ส่งออกในต่างประเทศ (DECOM จะเรียงลำดับบริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยังบราซิลมากที่สุด 10 อันดับ และคัดเลือก 3 บริษัทแรกเพื่อตรวจสอบ) ทั้งนี้ DECOM จะไม่เดินทางไปสอบสวนกรณีที่บริษัทผู้ถูกฟ้องไม่ได้ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ทันตามกำหนด

 4. ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาด SECEX จะเชิญกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อมารับฟังข้อมูล (public hearing) และมีเวลา 15 วัน เพื่อให้ความเห็น /ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมไปถึงบริษัทที่ไม่ส่งแบบสอบถามหรือส่งไม่ทันตามกำหนด

 5. เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาด หากพบว่าบริษัทผู้ส่งออกที่ถูกกล่าวหามีการทุ่มตลาดจริง DECOM จะเสนอข้อมูลทางเทคนิคและอากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้แก่ CAMEX เป็นผู้ตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าจากต่างประเทศหรือไม่ หาก CAMEXเห็นชอบตามที่ DECOM เสนอ DECOM จะประกาศเรียกเก็บภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ผู้ถูกตัดสินว่าทุ่มตลาดสามารถยื่นขอทบทวนเพื่อยุติการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดภายหลัง 1 ปี แต่ควรมีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับข้อมูลด้วยว่า เป็นไปได้ที่ DECOM จะเก็บภาษีเพิ่มไปก่อนและคืนทีหลังหากพบว่าไม่ได้มีการทุ่มตลาด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
มีนาคม 2556