โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์

ตัวเลขการส่งออก มกราคม – กันยายน 2557 ตัวเลขเป้าหมาย

1.9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แผนการดำเนินการต่อไป

  • จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์
  • หาลู่ทางและจับคู่ทางธุรกิจในโอกาสที่เหมาะสม

01/07/2015กลับหน้าหลัก